Sirkonskripsion No. 19

ALLAGAPEN Dylan

Militan politik

Age : 30 ans

Militan politik, enn manb komite nasional ReA depi 2016. Li finn reprezant ReA dan plizier fwaye delit kouma Kolektif Sov Bain de Rosnay, Aret Kokin Nu Laplaz ek Lavwa Losean. Li osi pe kontiyn so aprantisaz dan lalit sindikal.