Sirkonskripsion No. 03

BACSOU Saleem

Vis Prezidan Union of Bus Industry Workers (UBIW)

Age : 61 ans

Saleem travay kuma kontroler bis dan rezyon Port Louis depi plis ki 30 an. Linn pas so lanfans an gran parti dan Plaine Verte.