Sirkonskripsion No. 17

JACOB Ian

Mamb fondater Rezistans ek Alternativ

Age : 45 ans

Parmi bann mamb fondater Rezistans ek Alternativ ek parmi 11 militan eroik ki ti defye sistem Best Loser dan eleksyon zeneral 2005. Aktivist kont bradri laplaz ek lor kestyon drug policy