Sirkonskripsion No. 16

SAUVAGE David

Inzenier lozisiel

Age : 38 ans

Inzenier lozisiel, pasione par teknolozi lib ek ouver, ki enn fondman pou demokratizasion lekonomi ek respe lavi prive. Li angaze dan konba ekolozik, inn fer de lans kanpayn ESA Bill Now !